POLITYKA JAKOŚCI


Nadrzędnym celem Urzędu Gminy Miłosław jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy oraz podmiotów działających na terenie gminy poprzez realizację usług publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w sposób zapewniający profesjonalną i przyjazną obsługę klientów.

Realizacji powyższego celu służą następujące działania:
• przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, aktów wewnętrznych i procedur;
• usprawnianie przepływu informacji i obiegu dokumentów w Urzędzie;
• udzielanie klientom rzeczowej informacji na temat zadań realizowanych przez Urząd;
• kompetentne, bezstronne i terminowe załatwianie spraw;
• ustanowienie przejrzystej struktury organizacji, uprawnień i odpowiedzialności, wynikającej z podejmowanych zadań, umożliwiającej ciągłą analizę potrzeb i optymalizację przyjętych rozwiązań;
• doskonalenie środowiska pracy oraz infrastruktury, w szczególności w zakresie mającym wpływ na jakość obsługi klientów i realizację usług publicznych;
• dbanie o rozwój każdego pracownika Urzędu i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi;
• kształtowanie identyfikacji pracowników z celami polityki jakości i umacnianie wizerunku Urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną.

Najwyższe kierownictwo Urzędu zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych środków i zasobów do ustanowienia, wdrożenia i utrzymania oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Ponadto zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu do dbania o najwyższą jakość wykonywanej pracy oraz stałego podejmowania działań zmierzających do zwiększenia satysfakcji klientów z obsługi oraz realizacji przez Urząd usług publicznych.