Postępowanie administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wszczynane jest na żądanie strony (np. poprzez złożenie podania, wniosku) lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia organowi żądania. Sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, powinny być załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do omówionych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
    W każdym stadium postępowania strona może przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy. Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Burmistrza. Organem wyższego stopnia w stosunku do Burmistrza Gminy Miłosław jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej (np. w sprawach akt stanu cywilnego organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski, a w sprawach szkół publicznych - Wielkopolski Kurator Oświaty).