Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


TABLICA OGŁOSZEŃ
    Obwieszczenia / Komunikaty (507)
    Ogłoszenia / Informacje (925)

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne
    Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne ważne! (221)

PORADNIK MIESZKAŃCA
    Poradnik Mieszkańca nowe (1)
        Budownictwo i urbanistyka (10)
        Działalność gospodarcza (4)
        Ewidencja ludności i dowody osobiste (17)
        Edukacja (3)
        Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Gospodarka komunalna (4)
        Gospodarka nieruchomościami (8)
        Mienie komunalne (3)
        Ochrona środowiska (8)
            Przydomowa oczyszczalnia ścieków (3)
            Wymiana źródła ciepła (1)
        Oświata (2)
        Podatki (0)
            Sprawy z zakresu podatków i opłat (11)
            Druki do pobrania (1)
        USC (21)
        Księga jakości (1)
        Polityka jakości (1)

SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Na żywo (1)
    Wyniki głosowań (33)
    Archiwum Transmisji Sesji Rady Miejskiej (1)
    RADNI (1)

ORGANY GMINY
    Burmistrz (3)
    Rada Miejska (0)
        Przewodniczący Rady (1)
        Wiceprzedowniczący Rady (1)
        Kadencja 2006-2010 (2)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2014-2018 (2)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Komisje Rady (3)
            Rada Miejska (3)
    Działalność organów Gminy (0)
        Protokoły sesji Rady Miejskiej (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (32)
            Kadencja 2014 - 2018 (49)
            Kadencja 2010 - 2014 (46)
            Kadencja 2006 - 2010 (40)
        Sprawozdania z działalności Rady (0)
            Kadencja 2018-2023 (32)
            Kadencja 2014-2018 (46)
            Kadencja 2010-2014 (39)
        Sprawozdania z działalności Burmistrza (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (32)
            Kadencja 2014 - 2018 (47)
            Kadencja 2010 - 2014 (78)
            Kadencja 2006 - 2010 (17)
        Petycje składane do organów gminy (12)
        Raporty o stanie gminy (2)

GMINA
    Charakterystyka ogólna (6)
    Jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne (5)
    Jednostki pomocnicze (16)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Projekty realizowane przez Gminę Miłosław (1)
        "Orzechowo jest nasze" (5)
        Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego z Funduszu Sprawiedliwości (1)
        "Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie" (1)
    Strategia rozwoju (2)

URZĄD GMINY
    Struktura organizacyjna (4)
    Procedury (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (3)
    Kodeks Etyki (1)

PRAWO LOKALNE
    Akty prawa miejscowego (1)
    Przepisy wewnętrzne (1)
    Statut Gminy (2)
    Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy (1)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        Rejestr uchwał Rady Miejskiej (2)
        Uchwały kadencji 2018-2023 (33)
        Uchwały kadencji 2014-2018 (47)
        Archiwum (4)
    Zarządzenia Burmistrza (16)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

FINANSE GMINY
    Informacja (1)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
    Sprawozdania finansowe (23)
        Sprawozdania jednostek (0)
            Zakład Gospodarki Komunalnej (4)
            Urząd Gminy (4)
            Ośrodek Pomocy Społecznej (4)
            Warsztat Terapii Zajęciowej (4)
            Szkoła Podstawowa Czeszewo (4)
            Szkoła Podstawowa Miłosław (4)
            Szkoła Podstawowa Orzechowo (4)
            Przedszkole Orzechowo (4)
            Przedszkole Miłosław (4)
            Zespół Szkolno Przedszkolny Miłosław (1)
    Uchwały budżetowe (90)
    Interpretacje prawa podatkowego (1)
    Polityka rachunkowości (1)
    Informacje o udzielonych dotacjach z budżetu gminy (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Plany zamówień publicznych (0)
        2021 (2)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
    Przetargi (0)
        2021 (0)
            Postępowania trwające (1)
            Postępowania zakończone (5)
        2020 (13)
        2019 (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie - Etap II (2 sierpnia 2019 r.) (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie - Etap II - 02.07.2019r. (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie - Etap II (1)
            Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach (1)
            Dowożenie uczniów do szkól i przedszkoli na terenie gminy Milosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach (OK.271.ZP.5.2019) (1)
            Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w Miłosławiu (1)
            Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu gminy w Miłosławiu - WYMIANA OKIEN W BUDYNKU USC (1)
            Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Piątkowo - Stoki (1)
            Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław (01.01.2020-31.12.2020) (3)
            Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia (1)
            Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław (5)
        2018 (1)
            Odbiór i transport odpadów komunalnych (1)
            Ubezpieczenie (12)
            Budowa studni w Czeszewie (1)
            Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie (2)
            Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Miłosławskiej 48 w Orzechowie (3)
            Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie - unieważniony (2)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Orzechowie - Etap I (1)
            Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu (1)
            Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu- II przetarg (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Orzechowie - Etap I - II przetarg (1)
            Konserwacja oswietlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław (1)
            Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Miłosław (1)
            Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia (1)
        2017 (0)
            Budowa sieci kanalizacji deszczowej - etap IV oraz część etapu III wraz z przebudową ulicy - 11 Listopada (1)
            Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych na rok 2018 (4)
            Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w terminie 2 stycznia 2018r . - 19 czerwca 2019r . (1)
            Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław (1)
            Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Miłosław sezonach: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020". - 12.10.2017r. (1)
            Przebudowa drogi gminnej Czeszewo - Czeszewo Budy ( II przetarg ) (1)
            Przebudowa drogi gminnej Czeszewo - Czeszewo Budy (1)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową centrum dydaktyczno-sportowym w Orzechowie (1)
            Budowa centrum dydaktyczno - sportowego w Orzechowie (3)
            Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic w miejscowości Miłosław (1)
    Informacje z otwarcia ofert (0)
        2020 (8)
        2019 (10)
        2018 (11)
        2017 (9)
    Informacja o wynikach przetargów (0)
        2020 (9)
        2019 (13)
        2018 (15)
        2017 (13)
    Zamówienia do progu 30 tys. EURO (0)
        2020 (1)
        2018 (0)
            Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika łączącego ul. Łąkową i Różową w Miłosławiu na działkach 155/1, 485/1 - odcinek DE (1)
            Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Miloslaw (1)
            Przebudowa drogi gminnej w m. Bugaj (1)
            Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo - Orzechowo - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ (1)
            Przebudowa drogi gminnej w m. Bugaj (termin składania ofert do 19.10.2018r.) (1)
        2017 (1)
        Regulamin (0)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
    Konkursy ofert (0)
        Konkursy ofert w 2021 r (1)
    Zadania realizowane z pominięciem konkursu ofert (0)
        Zadania realizowane w 2021 r. (1)
    Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
    Wzory ofert i sprawozdań oraz inne formularze (1)

SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ
    GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI nowe (2)
        Regulacje prawne i druki (3)
        Informacje o realizacji zadań (5)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
    Studium Gminy Miłosław (2)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (10)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
    Informacje o wyniku przetargu (47)
    Ogłoszenie o sprzedaży (54)
    Wykaz nieruchomości (77)
    Rokowania (6)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Informacja o środowisku (3)
    Komunikaty (119)
    Obowiazkowe sprawozdania dla firm (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    Barszcz Sosnowskiego (1)
    Zespół Pałacowo - Parkowy (2)

ŁOWIECTWO
    Plany polowań (17)
    Wnioski, informacje (1)

SPIS ROLNY
    spis rolny - informacje (2)

Narodowy Spis Powszechny 2021
    Nabór na Rachmistrzów (1)

WYBORY I REFERENDA
    Wybory samorządowe 2014 (5)
    Wybory samorządowe 2018 (9)
    wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miłosławiu 3.02.2019 (5)
    wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miłosławiu 31.05.2020 (1)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (1)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (5)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (3)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (1)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (5)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Druki oświadczeń majątkowych (1)
    Kierownicy jednostek org. i pracownicy UG (2)
        Kierownicy j.o. i pracownicy UG (5)
    Radni (0)
        Radni kadencji 2014-2018 (3)
        Radni kadencji 2018-2023 (3)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Klauzula informacyjna (1)

KONTAKT
    Kontakt i skrócone zakresy czynności (1)

INFORMACJE
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (0)
    Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (1)

Zadania realizowane z pominięciem konkursu ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij