Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


TABLICA OGŁOSZEŃ
    Obwieszczenia / Komunikaty (684)
    Ogłoszenia / Informacje (1125)
    Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne ważne! (37)

PORADNIK MIESZKAŃCA
    Poradnik Mieszkańca nowe (1)
        Budownictwo i urbanistyka (10)
        Działalność gospodarcza (4)
        Ewidencja ludności i dowody osobiste (19)
        Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Gospodarka komunalna (4)
        Gospodarka nieruchomościami (8)
        Mienie komunalne (3)
        Ochrona środowiska (8)
            Przydomowa oczyszczalnia ścieków (3)
            Wymiana źródła ciepła (1)
        Oświata (5)
        Podatki (0)
            Sprawy z zakresu podatków i opłat (11)
            Druki do pobrania (1)
        USC (19)
        Żłobki (1)
            Pliki do pobrania - Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie (1)
            Pliki do pobrania - Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu (1)
        Księga jakości (1)
        Polityka jakości (1)

SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Na żywo (1)
    Wyniki głosowań (52)
    Archiwum Transmisji Sesji Rady Miejskiej (1)
    RADNI (1)

ORGANY GMINY
    Burmistrz (3)
    Rada Miejska (0)
        Przewodniczący Rady (1)
        Wiceprzedowniczący Rady (1)
        Kadencja 2006-2010 (2)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2014-2018 (2)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Komisje Rady (3)
            Rada Miejska (3)
    Działalność organów Gminy (0)
        Protokoły sesji Rady Miejskiej (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (52)
            Kadencja 2014 - 2018 (50)
            Kadencja 2010 - 2014 (46)
            Kadencja 2006 - 2010 (40)
        Sprawozdania z działalności Rady (0)
            Kadencja 2018-2023 (52)
            Kadencja 2014-2018 (46)
            Kadencja 2010-2014 (39)
        Sprawozdania z działalności Burmistrza (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (52)
            Kadencja 2014 - 2018 (47)
            Kadencja 2010 - 2014 (78)
            Kadencja 2006 - 2010 (17)
        Petycje składane do organów gminy (18)
        Raporty o stanie gminy (4)
        Plany, programy, strategie (1)

GMINA
    Charakterystyka ogólna (6)
    Jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne (6)
    Jednostki pomocnicze (16)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Projekty realizowane przez Gminę Miłosław (1)
        "Orzechowo jest nasze" (5)
        Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego z Funduszu Sprawiedliwości (1)
        "Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie" (1)
    Strategia rozwoju (1)

URZĄD GMINY
    Struktura organizacyjna (4)
    Procedury (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Kodeks Etyki (1)

PRAWO LOKALNE I INNE AKTY NORMATYWNE
    Akty prawa miejscowego (1)
    Przepisy wewnętrzne (1)
    Statut Gminy (2)
    Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy (1)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        Rejestr uchwał Rady Miejskiej (2)
        Uchwały kadencji 2018-2023 (53)
        Uchwały kadencji 2014-2018 (47)
        Archiwum (4)
    Zarządzenia Burmistrza (18)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (1)

FINANSE GMINY
    Informacja (2)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
    Sprawozdania finansowe (0)
        Sprawozdania finansowe jednostek (0)
            Zakład Gospodarki Komunalnej (1)
            Urząd Gminy Miłosław (3)
            Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
            Warsztat Terapii Zajęciowej (3)
            Szkoła Podstawowa Czeszewo (3)
            Szkoła Podstawowa Miłosław (1)
            Szkoła Podstawowa Orzechowo (3)
            Przedszkole Orzechowo (3)
            Przedszkole Miłosław (1)
            Zespół Szkolno Przedszkolny Miłosław (2)
            Żłobek w Miłosławiu (1)
        Sprawozdania finansowe Gminy (6)
    Sprawozdania budżetowe (32)
    Uchwały budżetowe (134)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
    Interpretacje prawa podatkowego (1)
    Polityka rachunkowości (0)
    Informacje o udzielonych dotacjach z budżetu gminy (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Plany zamówień publicznych (0)
        2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (7)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
    Przetargi (0)
        Platforma zakupowa - od marca 2022 r. (1)
        2022 (0)
            Kompleksowa budowa drogi w miejscowości Lipie IŚR.271.ZP.1.2022 - postępowanie unieważnione (1)
            Kompleksowa budowa drogi w miejscowości Lipie IŚR.271.ZP.2.2022 (1)
        2021 (1)
            Zaprojektowanie i budowa żłobka "RADOSNA KRAINA" w Orzechowie - postępowanie unieważnione (5)
            Zaprojektowanie i budowa żłobka "RADOSNA KRAINA" w Orzechowie (1)
            Zakup wyposażenia oraz elementów placu zabaw dla żłobka w Miłosławiu (1)
            Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Miłosław (1)
            Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Miłosław w roku szkolnym 2021/2022 - postępowanie unieważnione (6)
            Zakup elementów placu zabaw dla żłobka w Miłosławiu (4)
            Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Orzechowo ul. Rzeczna) (1)
            Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Miłosław w roku szkolnym 2021-2022 (OK.271.ZP.8.2021) (1)
            Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie wraz z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior+ (4)
            Kompleksowa budowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie (1)
            Zakup wyposażenia oraz elementów placu zabaw dla żłobka w Orzechowie RK.271.ZP.12.2021 (7)
            Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2022 roku (1)
            Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia IŚR.271.ZP.14.2021 (1)
            Kompleksowa budowa drogi w miejscowości Lipie - IŚR.271.ZP.15.2021 (1)
        2020 (13)
        2019 (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie - Etap II (2 sierpnia 2019 r.) (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie - Etap II - 02.07.2019r. (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie - Etap II (1)
            Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach (1)
            Dowożenie uczniów do szkól i przedszkoli na terenie gminy Milosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach (OK.271.ZP.5.2019) (1)
            Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w Miłosławiu (1)
            Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu gminy w Miłosławiu - WYMIANA OKIEN W BUDYNKU USC (1)
            Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Piątkowo - Stoki (1)
            Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław (01.01.2020-31.12.2020) (3)
            Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia (1)
            Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław (5)
        2018 (1)
            Odbiór i transport odpadów komunalnych (1)
            Ubezpieczenie (12)
            Budowa studni w Czeszewie (1)
            Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie (2)
            Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Miłosławskiej 48 w Orzechowie (3)
            Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie - unieważniony (2)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Orzechowie - Etap I (1)
            Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu (1)
            Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu- II przetarg (1)
            Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Orzechowie - Etap I - II przetarg (1)
            Konserwacja oswietlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław (1)
            Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Miłosław (1)
            Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia (1)
        2017 (0)
            Budowa sieci kanalizacji deszczowej - etap IV oraz część etapu III wraz z przebudową ulicy - 11 Listopada (1)
            Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych na rok 2018 (4)
            Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w terminie 2 stycznia 2018r . - 19 czerwca 2019r . (1)
            Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław (1)
            Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Miłosław sezonach: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020". - 12.10.2017r. (1)
            Przebudowa drogi gminnej Czeszewo - Czeszewo Budy ( II przetarg ) (1)
            Przebudowa drogi gminnej Czeszewo - Czeszewo Budy (1)
            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową centrum dydaktyczno-sportowym w Orzechowie (1)
            Budowa centrum dydaktyczno - sportowego w Orzechowie (3)
            Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic w miejscowości Miłosław (1)
    Informacje z otwarcia ofert (0)
        2020 (8)
        2019 (10)
        2018 (11)
        2017 (9)
    Informacja o wynikach przetargów (0)
        2020 (9)
        2019 (13)
        2018 (15)
        2017 (13)
    Zamówienia do progu 30 tys. EURO (0)
        2020 (1)
        2018 (0)
            Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika łączącego ul. Łąkową i Różową w Miłosławiu na działkach 155/1, 485/1 - odcinek DE (1)
            Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Miloslaw (1)
            Przebudowa drogi gminnej w m. Bugaj (1)
            Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo - Orzechowo - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ (1)
            Przebudowa drogi gminnej w m. Bugaj (termin składania ofert do 19.10.2018r.) (1)
        2017 (1)
        Regulamin (0)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
    Konkursy ofert (0)
        Konkursy ofert w 2021 r (1)
        Konkursy ofert w 2022 r. (1)
    Zadania realizowane z pominięciem konkursu ofert (0)
        Zadania realizowane w 2021 r. (6)
        Zadania realizowane w 2022 r. (1)
    Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
    Wzory ofert i sprawozdań oraz inne formularze (1)

SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ
    GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI nowe (3)
        Regulacje prawne i druki (3)
        Informacje o realizacji zadań (6)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
    Studium Gminy Miłosław (6)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (13)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
    Informacje o wyniku przetargu (55)
    Ogłoszenie o sprzedaży (58)
    Wykaz nieruchomości (92)
    Rokowania (6)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Informacja o środowisku (3)
    Decyzje, komunikaty, obwieszczenia (138)
    Obowiazkowe sprawozdania dla firm (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (3)
    Barszcz Sosnowskiego (1)
    Zespół Pałacowo - Parkowy (2)
    CZYSTE POWIETRZE (1)
    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (1)
    Usuwanie odpadów z folii roliczych itp. (1)

ŁOWIECTWO
    Plany polowań (23)
    Wnioski, informacje (1)

WĘGIEL
    Preferencyjna sprzedaż węgla (2)

SPISY POWSZECHNE
    Spis rolny 2020 (2)
    Spis ludności i mieszkań 2021 (4)

WYBORY I REFERENDA
    Wybory samorządowe 2014 (5)
    Wybory samorządowe 2018 (9)
    wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miłosławiu 3.02.2019 (5)
    wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miłosławiu 31.05.2020 (1)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (1)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (5)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (3)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (1)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (5)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Druki oświadczeń majątkowych (1)
    Kierownicy jednostek org. i pracownicy UG (6)
        Kierownicy j.o. i pracownicy UG (4)
    Radni (0)
        Radni kadencji 2014-2018 (2)
        Radni kadencji 2018-2023 (5)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Klauzula informacyjna (1)

KONTAKT
    Kontakt i skrócone zakresy czynności (1)

INFORMACJE
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (0)
    Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij