Administratorem danych osobowych jest w zależności od realizowanych zadań oraz przyznanych kompetencji:

a) Burmistrz Gminy Miłosław,

b) Gmina Miłosław,

c) Urząd Gminy Miłosław.

 

Wszystkie wskazane podmioty z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 19, 62-320 Miłosław, tel. 61 438 20 21, e-mail: sekretariat@miloslaw.info.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@amsm-consulting.pl.

 

Burmistrz jest administratorem danych, występując jako organ w postępowaniach administracyjnych.

Gmina Miłosław jest administratorem danych, gdy występuje jako właściciel mienia komunalnego, np. przy zawieraniu umów związanych z tym mieniem.

Urząd Gminy Miłosław pełni rolę administratora danych głównie w relacjach pracowniczych.

 

Pełną treść klauzuli informacyjnej zawiera poniższy załącznik.