W punkcie konsultacyjno – informacyjnym mieszkańcy naszej Gminy uzyskają informacje o Programie CZYSTE POWIETRZE, wsparcie i pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz przy rozliczaniu otrzymanego dofinansowania.

O PROGRAMIE
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:
- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny
średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny
dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (w Gmienie Miłosław zaświadczenie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej).

Przydatne linki:
Link do Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Ulotka informacyjna - Link do ulotki nr 1

Uprzejmie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania.

 


Dane potrzebne do wypełnienia wniosku:
- dane wnioskodawcy (tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, email, nr telefonu)
- dane współmałżonka i współwłaścicieli
- numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
- numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja
- numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej
- rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
- powierzchnia całkowita budynku w m2
- powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy)
- ostatnie zeznanie podatkowe PIT
- liczbę ha przeliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dotyczy działaności rolniczej)
- planowany koszt inwestycji
- data pierwszego poniesionego kosztu (jeżli został poniesiony przed złożeniem wniosku)
- w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania – zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wydawane przez gminę

Warto wiedzieć:
Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
– wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe
1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
 1) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 2) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 3) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).
4. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
5 .Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
 1) Wytyczne Komisji Europejskiej,
 2) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
 3) Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)
1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.