Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalanego przez Radę Miejską na rok kalendarzowy. Projekt budżetu (planu finansowego) przygotowuje Burmistrz. Bez zgody Burmistrza gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest przedłożony jej projekt budżetu.

Dochodami gminy są:

 1. podatki, opłaty i inne wpływy określone w ustawach jako dochody gminy,
 2. dochody z majątku gminy,
 3. subwencja ogólna z budżetu państwa.
Ponadto dochodami gminy mogą być:
 1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
 2. wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
 3. spadki, zapisy i darowizny,
 4. inne dochody.

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz, któremu przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.