Plany, programy i strategie Gminy Miłosław

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pałczyn

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Orzechowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mikuszewo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Książno

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gorzyce

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Białe Piątkowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miłosław na lata 2019-2023

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłosław na lata 2022–2023

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miłosław na lata 2022 – 2024

Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miłosław

Gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłosław w 2023 r.

Program współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Miłosław na lata 2021-2024

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław na lata 2018-2023

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Miłosławiu na lata 2021-2024

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miłosław na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030