UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, biuro dowodów osobistych - pokój nr 2 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 18

email: dkaczmarek@miloslaw.info.pl

hjackowiak@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:

- poniedziałki 8.00-16.00

- od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

-        wniosek o wydanie dowodu osobistego (wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i wypełnij wielkimi literami)

-        dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku jego braku - ważny paszport (dot. osób, które go posiadają) lub dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo,

-        aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji na wprost.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka poniżej 12 roku życia można złożyć przez Internet. W tym przypadku należy mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Jako załącznik należy dołączyć plik z aktualnym kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, nastąpi odmowa wydania dowodu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa:

-        osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

-        osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),

-        osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,

-        rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),

-        osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,

-        osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

-         co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

-         niezwłocznie w przypadku:

·         zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (np. zmiany nazwiska)

·         utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Dzieci, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12 rok życia. 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Złożenie dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 2 w budynku B Urzędu

Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 2 w budynku B Urzędu

 

TERMIN REALIZACJI

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dowód osobisty odbiera się osobiście.

 

OPŁATY

Dowód osobisty jest bezpłatny.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator, przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada).

Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba, dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Dziecko powyżej 12 roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków).

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w Twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie Ci on dostarczony do domu przez urzędnika.

W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy wystąpi niedająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności.

Przy odbiorze dowodu osobistego musisz przedłożyć swój dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienia oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN, certyfikat (3) aktywny będzie, jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego, tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Kody PIN można nadać przy odbiorze dowodu lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który zostanie wydany przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

PODSTAWA PRAWNA

-        ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.),

-        ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1000),

-        rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),

-        rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400 ze zm.),

-        ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).