UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE

DRZEW I KRZEWÓW

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pok. 11/1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 29

e mail: sprzybylska@miloslaw.info.pl

 

Godziny otwarcia:

-     poniedziałki 8.00-16.00

-    od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek i załączniki wymienione we wniosku

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

 

TERMIN REALIZACJI

Od dnia złożenia wniosku – 30 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydawana jest decyzja administracyjna;

preferowany odbiór osobisty, jest możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Decyzję można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11/1 w budynku B, tel. 61 438 37 29

 

OPŁATY

Brak.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

 

PODSTAWA PRAWNA

-    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

-    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

-    ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)