UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32

e mail: gszternel@miloslaw.info.pl

 

Godziny otwarcia:

-     poniedziałki 8.00-16.00

-     od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

-     wniosek o wydanie decyzji - druk dostępny w punkcie obsługi klienta (Informacja), Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu

 

Załączniki:

-     poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

-     wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

-     wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan tan został uchwalony, albo informację o jego braku;

-     w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomościgruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 1, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

-    w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wymienione dokumenty należy przedłożyć w trzech (3) egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

-     w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia - w trzech (3) egzemplarzach

-     pełnomocnictwo – jeżeli ustalony jest Pełnomocnik.

-     dowód wpłaty opłaty skarbowej (przy składaniu wniosku).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

 

TERMIN REALIZACJI

Maksymalnie 2 miesiące; należy przy tym mieć na uwadze, iż do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności (tj. na konsultacje społeczne, na uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii), okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydawana jest decyzja administracyjna;

preferowany odbiór osobisty, jest możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Decyzję można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B, tel. 61 438 37 32

 

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak

 

PODSTAWA PRAWNA

-     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.),

-     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),

-     ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

-     rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).