UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ

PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu Gminy, tel. 61 438 37 32

e mail: akubiak@miloslaw.info.pl

 

Godziny otwarcia:

-     poniedziałki 8.00-16.00

-     od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

-     wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego

 

Załączniki:

I Etap - uzyskanie opinii zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

-     wstępny projekt podziału

-     dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem (kopia)

-     wypis z rejestru gruntów (kopia)

-     decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku (kopia)

-     jeżeli proponowany podział nieruchomości powoduje także podział istniejącego na niej budynku proszę przedłożyć również szkic określający położenie ścian oddzieleń przeciwpożarowych.

 

II Etap po uzyskaniu opinii zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

-     protokół z przejęcia granic nieruchomości

-     wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inna niż w księdze wieczystej

-     mapę z projektem podziału.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

 

TERMIN REALIZACJI

Po przedłożeniu kompletu dokumentów sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W pierwszym etapie wydawane jest postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału.

W drugim etapie wydawana jest decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości;

preferowany odbiór osobisty, istnieje możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pokój 11 w budynku B Urzędu Gminy, tel. 61 438 37 32

 

OPŁATY

Brak.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku propozycji podziału nieruchomości niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu, bądź decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości zostanie zaopiniowany negatywnie.

 

PODSTAWA PRAWNA

-     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

-    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie tsposobu i rybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

-    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)