UZYSKANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 13 w budynku B Urzędu Gminy, tel. 61 438 37 29

 

Godziny otwarcia:

- poniedziałki 8.00 - 16.00

- od wtorku do piątku 7.00 - 15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek - druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 13 w budynku B Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

 

TERMIN REALIZACJI

Wydanie stosownego zawiadomienia nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości. Zawiadomienie można odebrać osobiście lub zostanie przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

OPŁATY

Brak.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

 

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)