Burmistrz Gminy Miłosław

ul. Wrzesińska 19

62-320 Miłosław

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 214.000 euro na

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku

 

Czas trwania zamówienia: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami można pobrać poniżej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
w terminie do dnia 23 listopada 2020r. – godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

sala narad w dniu 23 listopada 2020r. – godz. 11:00  poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 2 miesiące (60 dni) od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Praca instalacji - 20%

Termin płatności – 20 %

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji  Wspólnot Europejskich w dniu 15.10.2020 roku,

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE
2020/S 204-496635 w dniu 20.10.2020 roku.

 

 

 

 

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.11.2020 roku.

 

Uwaga!

Modyfikacja SIWZ i załączników w pliku "Odpowiedzi na pytania"