ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pok. nr 1, tel. 61 438-37-45

 

Godziny otwarcia:

-     poniedziałki 8.00-16.00

-     od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek

- dokument tożsamości

 

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Nie jest możliwe złożenie wniosku przez pełnomocnika.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pok. Nr 1

 

Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pok. Nr 1

TERMIN REALIZACJI

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której akt został sporządzony lub w terminie do 10 dni roboczych, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego jest wizualizacją dokumentu w formacie PDF. Nie jest możliwe wydanie dokumentu w innym formacie.

 

OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł.

 

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,

numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Nie jest możliwe złożenie wniosku przez pełnomocnika. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

Wniosek zawiera:

- dane wnioskodawcy, tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,

- oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

- podpis wnioskodawcy.

Złożenie wniosku możliwe jest:

1. Osobiście w urzędzie.

W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, tj. dowodem osobistym lub paszportem.

2. Drogą elektroniczną.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

3. Drogą korespondencyjną.

Wniosek należy przesłać na formularzu. Wniosek należy podpisać.

W odpowiedzi zaświadczenie przesyłane jest, z uwagi na konieczność potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy, za pośrednictwem urzędu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub za pośrednictwem jednostki konsularnej na terenie kraju, w którym wnioskodawca przebywa. Możliwe jest ewentualnie przesłane zaświadczenia na wskazany adres po załączeniu kopii ważnego dokumentu tożsamości.

 

UWAGA! W sytuacji przesyłania zaświadczenia za pośrednictwem jednostki konsularnej nie należy uiszczać nw. opłaty skarbowej, gdyż za wydanie dokumentu pobierana jest opłata konsularna.

 

PODSTAWA PRAWNA

- art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 125 ust. 3 i 4 oraz art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 7000 ze zm.),

- Ustawia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).